පළමුව රජයේ ස්ථාවරය - නායකත්වයේ වෙනසක් නෑ.


පවතින දේශපාලන අර්බුදය හමුවේ පළමුව රජය ස්ථාවර කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අවධානය යොමුව තිබෙන බව වාර්තා වෙයි. 

ඒ එක්සත් පක්ෂයේ මැති ඇමතිවරුන් අද (15දා) පැවැත්වූ සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවය.

ඉන් අනතුරුව පක්ෂය ප්‍රතිසංවිධානය කිරීමට එකඟතාවයකට පැමිණ ඇති බව වාර්තා වෙයි. නායකත්වයේ වෙනසක් සිදු නොකිරීමටත් මෙහිදී එකඟතාවයකට පැමිණ ඇත.

Powered by Blogger.