හැඳුනුම්පත් කාර්යාලයේ මහ වංචාවක් ?
දැනට භාවිත හැඳුනුම්පත වෙනුවට අලූතින් විද්‍යුත් හැඳුනුම්පත හඳුන්වා දීමට පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව සැලසුම් සකස් කරමින් තිබිණි.

එම ක්‍රියාවලියේදී යම් අක්‍රමකිකතාවයක් ඇතිවී තිබු බව වාර්තා වීමත් සමග  ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින්  අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍ය එස්. බී. නාවින්න කියා සිටියේ සිදුව ඇතැයි කියන ටෙන්ඩර් අක්‍රමිකතාව සම්බන්ධයෙන් තමන් සොයා  බලන බවයි.


එහිදී එක් විද්‍යුත් හැඳුනුම්පතක් වෙනුවෙන් රුපියල් 40 බැගින් වන පරිදි ටෙන්ඩරයක් ඉදිරිපත් වී ඇතත් එය නොසලකා රුපියල් 80 බැගින් සඳහන් ටෙන්ඩරයක් අනුමත කරන ලෙස දේශපාලන බලපෑම් එල්ල වී ඇතැයි ද සඳහන්.Powered by Blogger.