අයවැයෙන් කොටස් වෙළෙඳපොළට ලැබුණු සැලිකිලි මෙන්න.


කොටස් හුවමාරු වෙළෙඳපොළ තුළ සමාගම් ලැයිස්තුගත වීම ධෛර්යයමත් කිරීමට මෙවර අයවැයෙන් තවදුරටත් පියවර ගන්න බව මුදල් අමාත්‍යවරයා සිය අයවැය කතාවේ දී අනාවරණය කළේය.

එහිදී වැඩිදුරටත් මුදල් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ ඒ වෙනුවෙන් මෙතෙක් ලබා දී ඇති බදු සහනයන් ඉදිරියටත් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන බවයි.

තවද 2017/18 වර්ෂය තුළ කොළඹ කොටස් හුවමාරුව තුළ අලුතින් ලැයිස්තුගත කරන සමාගම් සඳහා 2017 ලැයිස්තුගත කිරීමට පෙරාතුව වර්ෂ තුනක ගෙවූ මුළු ආදායම් බද්දෙන් සියයට සමාන ප්‍රදානයක් හිමි වනු ඇති බව ද මුදල් අමාත්‍යවරයා මෙහිදී වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන ලදී.

මේ අතර ලැයිස්තුගත සුරැකුම්, ලාභාංශ, ඒකක භාර සහ වෙනත් ආයේජන මගින් ලැබෙන ආදායම් සඳහා වූ බදු නිදහස් කිරීම් ඉවත් කිරීමටත්, ද්විතීයික වෙළෙඳපොළෙහි සුරැකුම්පත් ගනුදෙනු සඳහා පනවා තිබූ මතිමාත්‍ර බදු බැර (Notional Tax Credit) ද ඉවත් කරනු ලබන බව මෙවර අයවැය මගින් යෝජනා වී තිබේ.

Powered by Blogger.