මහබැංකු බැඳුම්කර කෝප් වාර්තාවේ ‘සිංහල පිටපත’ සම්පුර්ණයෙන් කියවන්න.

Powered by Blogger.