අධ්‍යක්ෂකට විරුද්ධව ද ෆිනෑන්ස් සේවකයෝ පාරට
ද ෆිනෑන්ස් කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂකවරයාට විරුද්ධව එම ආයතනයේ සේවක පිරිසක් උද්ඝෝෂණයක් අරඹා ඇත.

මේ වන විට ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ ප්‍රධාන කාර්යාලය ඉදිරිපිටදී මෙමෙ උද්ඝෝෂණය පැවැත්වෙන බව වාර්තා වේ.

Powered by Blogger.