මැලේසියා තෙල් නැවක් පැහැර ගනී.


මැලේසියාවට අයත් ඩීසල් තෙල් නැවක් බලයෙන් පැහැරගෙන ඉන්දුනීසියානු මුහුදු සීමාවේ රඳවා ගෙන ඇතැයි මැලේසියානු රාජ්‍ය බලධාරිහු ඊයේ නිවේදනය කළහ.

‘වී. ටී. වියර්හාමනි’ නමැති මේ තෙල් නැවෙහි ඩොලර් 400,000 ක් වටිනා ඩීසල් ගබඩා කර තිබූ බවද එහි සඳහන් වේ. මේ නැව ඉන්දුනීසියාවට අයත් බාටමි දිවයිනෙහි රඳවා ඇති බව මැලේසියානු සමුද්‍ර ආරක්ෂක සේවාවෙහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අහමඩ් පූසි අබ්කාහර් ඒකාබද්ධ වැටලීමක් කිරීම සඳහා ඉන්දුනීසියානු බලධාරින් සමඟ සාකච්ඡා පවත්වන බව කීවේය.

Powered by Blogger.