නාමල්ට එරෙහිව FCIDයට ලැබී ඇති පැමිණිලි මෙන්න.


පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතාට එරෙහිව මේ වන විට පොලිස් මුලය අපරාධ කොට්ඨාශය හමුවේ විමර්ශනය කෙරෙන පැමිනිළි සම්බන්ධ වාර්තාවක් අප වෙත ලැබී තිබේ. අයතා මුදල් ගනුදෙනු ලෙසට චෝදනාකරමින් මෙම පැමිනිළි ලැබි ඇත. එවා මෙසේය

01. 2013.02.02 දින මිලදී ගෙන ඇති ඔප්පු අංක 4107 දරණ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ මාගම්පත්තු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සාලියපුර ග්‍රාම සේවා වසමේ සිරිබෝපුර කැලේ නමැති රුපියල් ලක්ෂ 16ක් විටිනා ඉඩම. වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 16කි.

02. 2014.08.11 දින මිලදී ගෙන ඇති ඔප්පු අංක 4133 දරණ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ නැගෙනහිර ගිරුවාපත්තුවේ හම්බන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මාවඩම ග්‍රාම සේවා වසමේ සියඹලාගහ කොරටුව සියඹලාවත්ත නමැති ඉඩම. වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 20කි.

03. 2014.01.06 දින මිලදී ගෙන ඇති ඔප්පු අංක 4093 දරණ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ මාගම්පත්තු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සාලියපුර ග්‍රාම සේවා වසමේ සිරිබෝපුර කැලේ නමැති ඉඩම. වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 17කි.

04. 2014.01.04 දින මිලදී ගෙන ඇති ඔප්පු අංක 4088 දරණ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ මාගම්පත්තු හම්බන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කැලියපුර ග්‍රාම සේවා වසමේ සිරිබෝපුර පිහිටි ඉඩම. වටිනාකම – රුපියල් ලක්ෂ 24කි

05. 2014.02.02 දින මිලදී ගෙන ඇති ඔප්පු අංක 13878 දරණ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ දකුණු ගිරුවා පත්තුවේ තංගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ තංගල්ල නගර සභා සීමාව තුළ ඉදිපොකුණවල උතුර ග්‍රාම සේවා වසමේ පැන්නපිටිය පාරේ වරිපනම් අංක 29-බී, නමැති ඉඩම. වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 150කි.

06. 2014.01.06 දින මිලදී ගෙන ඇති ඔප්පු අංක 4091 දරණ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ මාගම්පත්තුවේ හම්බන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සාලියපුර ග්‍රාම සේවා වසමේ සිරිබෝපුර කැලේ පිහිටි ඉඩම. වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 17කි.

07. 2014.01.06 වන දින මිලදී ගෙන ඇති ඔප්පු අංක 40XX දරණ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ මාගම්පත්තු හම්බන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සාලියපුර ග්‍රාම සේවා වසමේ සිරිබෝපුර කැලේ පිහිටි ඉඩම. වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 17කි.

08. 2013.06.13 වන දින මිලදී ගෙන ඇති ඔප්පු අංක 13715 දරණ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ උතුරු ගිරුවාපත්තුවේ වීරකැටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ඉඩම. වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 16කි.

09. 2014.06.13 වන දින මිලදී ගෙන ඇති ඔප්පු අංක 13714 දරණ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ දකුණු ගිරුවාපත්තුවේ තංගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ තංගල්ල නගර සීමාව තුළ ඉදිපොකුණගොඩ උතුර ග්‍රාම සේවා වසමේ ඇන්නපිටිය පාරේ පිහිටි උග්ගහ කොරටුව හෙවත් කොස්ගහවත්ත පිහිටි ඉඩම. වටිනාකමරුපියල් ලක්ෂ 4කි.

10. කොල්ලුපිටිය පෑන් ඒෂියා බැංකුවේ 2013 හා 2014 වර්ෂ සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 160ක් තැන්පත් කිරීම.

11. සම්පත් බැංකුවේ 2013 හා 2014 වර්ෂය සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 240ක් තැන්පත් කිරීම.

12. වැලිබල් ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ 2013 - 2014 වර්ෂ සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 60ක් ආයෝජනය.

13. ඩෙවොට් ලිමිටඩ් ආයතනයේ 2013 හා 2014 වර්ෂ සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 30ක් ආයෝජනය.

14. කොටස් වෙළඳ පොළ 2013 සහ 2014 වර්ෂය සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 140ක් ආයෝජනය.

15. රුපියල් ලක්ෂ 1000ක් වටිනා හොල්ස්කෝප් සමාගම 2013 වර්ෂයේ දී මිලදී ගැනීම.

16. ෂැංග්‍රිලා හෝටල් ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් ගත් ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 05ක මුදලින් නාමල් රාජපක්ෂ මහතාට ෂැංගොල් ඩේ හෝටලයේ කොටස් මිලදී ගැනීම වෙනුවෙන් ලබා දුන් රුපියල් ලක්ෂ 1575ක මුදලක් පෑන් ඒෂියා බැංකුවේ ඇම්ට්‍රෑඩ් හෝල්ඩින් පුද්ගලික සමාගම පවත්වාගෙන යන ගිණුමේ තිබී තහනම් කර ඇත.

Powered by Blogger.