මහපොළ විශ්වවිද්‍යාල ඉඩම විකිණීමේ සැලසුමක්‌.


මහපොළ විශ්වවිද්‍යාලය ඉදිකිරීමට යෝජිත මාලබේ පිහිටි අක්‌කර 25 කින් යුත් ඉඩම පෞද්ගලික අධ්‍යාපන ආයතනයකට විකිණීමට මහපොළ භාරකාර අරමුදල සැලැසුම් කර ඇත. 

මහපොළ භාරකාර අරමුදලේ කිහිප දෙනකුගේ වුවමනාවට මෙම ඉඩම විකුණා දැමීමට ගෙන ඇති තීරණයට එහි සේවකයන්ගේ දැඩි විරෝධය පළ වී තිබේ. 

හිටපු අමාත්‍යවරයකු වූ ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව ඇරඹි මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව අරමුදල ආරම්භයත් සමගම 1988 වසරේදී මෙම ඉඩම මිලදී ගෙන ඇත.

මූලික උපාධියෙන් අනතුරුව පශ්චාත් උපාධි සඳහා විදේශගතවීමට මූල්‍ය අවහිරතා ඇති සිසුන් වෙනුවෙන් අධ්‍යාපන කටයුතු සිදු කිරීමට විශ්වවිද්‍යාලයක්‌ ඉදිකිරීම මෙහි අරමුණ වී තිබුණි.

පසුගිය අයවැය යෝජනා මගින් මෙම විශ්වවිද්‍යාලය ඉදිකිරීමේ මූලික පියවර සඳහා රුපියල් බිලියන 3 ක්‌ වෙන් කර ඇත.

Powered by Blogger.