ජන සටන පාගමනට ආ වාහනයකට දෙදෙනකු හැපිලා?


ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පා ගමනට සහභාගී වීමට ආ දේශපාලනඥයකුගේ වාහනයකට හැප්පුනේ යැයි  කියන දෙදෙනකු රෝහල් ගත කර ඇත.

ඔවුන් පවසන ආකාරයට මෙම අනතුර සිදුවී ඇත්තේ පස්යාල ප්‍රදේශ‍යේ දී ය.

Powered by Blogger.