“හා” පාලනය - දේශපාලන ගීත නිර්මාණය (Video)


පවතින දේශපාලන අර්බුදයන් විවේචනයට ලක්කරමින් අලුත් ගීත නිර්මාණයක් යූ ටියුබ් වෙත මුදාහැර තිබේ.

එය “හා” පාලනය ලෙස නම් කර තිබේ. එම ගීතය පහත දැක්වේ.Powered by Blogger.