වසරේ පළමු කාර්තුවේ සියයට 5.5 ක ආර්ථික වර්ධනයක්‌මේ වසරේ (2016) පළමු කාර්තුවේදී ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය සියයට 5.5 කින් වර්ධනය වී ඇත.

මේ අනුව ගිය වසරේ (2015) පළමු කාර්තුවේදී රු. මිලියන 1978609 ක්‌ වූ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය මේ වසරේ (2016) මුල් කාර්තුවේදී රු. මිලියන 2088024 ක්‌ දක්‌වා වර්ධනය වී ඇතැයි ජනලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

සියයට 5.5 ක මුළු ආර්ථික වර්ධනය සඳහා කර්මාන්ත අංශය සියයට 8.3 කින් ද, සේවා අංශය සියයට 4.9 කින් සහ කෘෂිකාර්මික අංශය සියයට 1.9 කින් ද වර්ධනය වෙමින් දායක වී තිබේ.

කෘෂිකාර්මික අංශයේ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් අතුරින් එළවළු, පොල්, පලතුරු භෝග සහ සත්ත්ව නිෂ්පාදන පිළිවෙළින් සියයට 16.3 ක්‌, සියයට 10 ක්‌ හා සියයට 5.1 ක්‌ ලෙස ඉහළ වර්ධන වේගයක්‌ අත්කරගෙන තිබෙන බව ද ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව තවදුරටත් පවසයි.


ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්තPowered by Blogger.