රාජිතට එරෙහිව ඇන්ටන් නැහැ.


ජෝශප් මයිකල් පෙරේරා මහතාගේ පුත් ඇන්ටන් පෙරේරා මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

එම නිවේදනය පහතින්,Powered by Blogger.