කැළණි ගඟ දෙපස පදිංචිකරුවන් ඉවතට.


මහවැසි ඇතිවන අවස්ථාවලදී කැළණි ගග පිටාර ගැලීම වැළැක්වීම සදහා සහ පිටාර ගැලූ අවස්ථාවකදී ජලය බැසයාම වේගවත් කිරිමට වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව නව සැලැස්මක් යෝජනා කර තිබෙනවා. ඒ ගඟ දෙපස පදිංචිකරුවන් ඉවත් කිරීමයි. හදුනාගත් දුර්වලතා මගහැරෙන පරිදි මෙම සැලැස්ම සකස් කර ඇති බවයි වාරිමාර්ග අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් සමන් වීරසිංහ මහතා කියාසිටියේ.

කැළණිගග දෙපසින් පිරිස් ඉවත් කිරිම එකවර සිදු නොකරන බවද හදුනාගත් ප‍්‍රමුඛතාවන් අනුව අදියර 3 ක් යටතේ පිරිස් ඉවත් කිරීමට යෝජනා කරන බවද මෙහිදී ප‍්‍රකාශ කෙරුණා.

"ජල ගැලුම් නිම්නය සම්පූර්ණයෙන්ම අල්ලගෙන තියෙන්නෙ. 1989 වසරෙ අඩි 9ක් වතුර ඇවිල්ලත් දවස් 3න් බැස්ස. දැන් වතුර බහින්නත් තැනක් නැහැ. මුලින්ම ඉවත් කරන්නෙ ගං වතුර බැම්ම ආසන්නයේම ඉන්න අය, රක්ෂිතයේ පදිංචි අය සහ අනෙක් පිරිස් ඉන්පසුව ඉවත් කරනවා. මේ අයට නිවාස ඉදිකර දීමටත් කටයුතු කරනවා."

Powered by Blogger.