මහින්ද සහ මෛත්‍රි ගේ වියදම්වල ලොකු වෙනසක්.


හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ සහ වර්තමාන ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මේක කිව්වම එක එක දේවල් හිතෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ කියන්නේ මුදල් අතින් ඒ දෙන්නා වෙනස් වෙන විදිය ගැනයි. ඒ කියන්නේ ජනාධිපතිවරු යටතේ අයවැය ගැන.

2014 හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ වෙනුවෙන් වෙන්කළ මුදල රු. බිලියන 1,652 ක්. ඒ මුදල් ප්‍රමාණය වියදම් වෙන්නේ මේ විදියටයි.

ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යංශය – රු. බිලියන 283 
මුදල් හා ක්‍රම සම්පාදන අමාත්‍යංශය – රු. බිලියන 1,160 
මහා මාර්ග, වරාය හා නාවුක අමාත්‍යංශය – රු. බිලියන 144 
නීතිය හා සාමය පිලිබඳ අමාත්‍යංශය – රු. බිලියන 53 
විශේෂ වැය ශිර්ෂ : අතිගරු ජනාධිපති – රු. බිලියන 10

2016 ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන වෙනුවෙන් වෙන්කර ඇති මුදල රු. බිලියන 377 ක්. ඒ මුදල් ප්‍රමාණය වියදම් වෙන්නේ මේ විදියටයි.

ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය – රු. බිලියන 306 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යංශය – රු. බිලියන 69 
විශේෂ වැය ශිර්ෂ : අතිගරු ජනාධිපති – රු. බිලියන 2.3

හිටපු ජනපති මහින්දගේ වියදම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙන්නේ ඔහු අමාත්‍යංශ 4ක් ඇමැති තනතුරුවල කටයුතු කළ නිසා. හැබැයි විශේෂ වැය ශිර්ෂය වර්තමාන ජනපතිට වඩා සැලකිවයුතු ලෙස වැඩි වෙලා තියෙනවා.

මෙහෙම වියදම් කරන එක සාධාරණද ? නැත්නම් ජනපති කෙනෙක් වෙනුවෙන් වියදම් වන මුදල් ප්‍රමාණය වැඩි ද ? කියලා ඔයාලාට දැනෙන අදහස අපිට කියන්න…

Manthri.lk

Powered by Blogger.