වෙල්ගමගේ බඩු වලට නඩු.


හිටපු ඇමති කුමාර වෙල්ගමට අල්ලස් කොමිසම මඟින් නඩු පවර ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ මුල්‍ය අක්‍රමිකතාවයක් සම්බන්ධයෙනි.

Powered by Blogger.