මහින්ද රාජපක්ෂ පාර්ලිමේන්තුවේ අසුන්ගත් හැටි.


අද උදෑසන පෙරවරු 9.25ට සභා ගැබට පැමිණි මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පළමු පෙළේ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා හා සරත් අමුණුගම මහත්වරුන් අතර වාඩිවී සිටියේය. මන්ත්‍රී ප්‍රතිඥාව දී මන්ත්‍රී පුස්තකයේ අත්සන් තැබීමෙන් අනතුරුව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සභා ගැබෙන් පිටව ගොස් තිබුණි. 


Powered by Blogger.