බැංකු මගින් කරන ගනුදෙනු සඳහා බද්දක්. - Info Sri Lanka News | Sinhala

බැංකු මගින් කරන ගනුදෙනු සඳහා බද්දක්.


බැංකු මගින් සිදුකරනු ලබන සියලු ගනුදෙනු සඳහා බද්දක් අයකරනු ලබන බව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පැවසීය. පහත දැක්වෙන්නේ එම අයවැය යෝජනාවයි.

“2018 වර්ෂය සඳහා පමණක් ණය ආපසු ගෙවීම සඳහා රුපියල් ට්‍රිලියන 1.9 ක් ගෙවන්න තිබෙනවා. මේ ණය අපිට තනියම ගෙවන්න බැහැ. ඒ ණය බර ජනතාවට ලබා දෙන්න සූදානමුත් නැහැ.“

“2018 අප්‍රේල් මාසේ 01 වැනි දා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි බැංගු මගින් සිදුකරනු ලබන සියලු ගනුදෙනු සඳහා රුපියල් 1,000 කට සත 20 ක් වන අනුපාතයක් අනුව ණය ආපසු ගෙවීමේ විශේෂ බද්දක්, ඕනේ නම් මීට මැදමුලන බද්ද කියා කියන්න පුළුවන්.“

“මෙය පැහැදිලිවම තාවකාලික බද්දක්. මෙය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ වසර 3 කට විතරයි. මෙය ගනුදෙනුකරුවන්ගෙනුත් අය කරන්න අපි ඉඩ තියන්නේ නැහැ.“

Share on Google Plus