කිරිඇල්ල ඇත්තටම ප්‍රශ්න හමුවේ නැගිට ගියාද? [Video]


මෙන්න මාධ්‍ය සාකච්චාවේ ඇත්ත කථාව... කිරිඇල්ල ඇත්තටම ප්‍රශ්න හමුවේ නැගිට ගියාද ?

පහත වීඩියෝව නරඹන්න....


Powered by Blogger.