සයිටම් ගැටළුවට පත්කළ ජනාධිපති කමිටු වාර්තාව මෙන්න. - Info Sri Lanka News | Sinhala

සයිටම් ගැටළුවට පත්කළ ජනාධිපති කමිටු වාර්තාව මෙන්න.


සයිටම් ගැටළුව නිරාකරණය කිරීම සඳහා පත්කරනු ලෑබු ජනාධිපති කමිටු වාර්තාව මේ වන විට නිකුත් කර ඇති අතර එම වාර්තාව පහත දැක්වෙයි.Share on Google Plus