වික්ටර් යළිත් ගුවන් විදුලියෙන් වේදිකාවට.


ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ සුභ සාධක සංගමයට ආධාර පිණිස “ගීතාංජලී” වික්ටර් රත්නායක ගීතාවලෝකන සංගීත ප්‍රසංගය සැප්තැම්බර් 21 සවස 6.30ට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ කුමාරතුංග මැදිරියේ දී පැවැත්වේ.

විමසීම් : +94 11 2 697491Share on Google Plus