ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල ඉහළට.


ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට රුපියල් 110 කින් ඉහළ දැමීමට තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ අනුව කිලෝ ග්‍රෑම් 12.5 ක් වූ ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල  110 කින් ඉහළ යනු ඇත.

Powered by Blogger.