විද්‍යා මැරුවේ වෙන කෙනෙක්?


ශිවලෝගනාදන් විද්‍යා  දැරිය ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධ නඩු තීන්දුවට එරෙහිව දින 14ක් අතුළත අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරන බව විත්තිකරුවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥ මහින්ද ජයවර්ධන පවසනවා.

ඔහු සඳහන් කළේ අපරාධය සිදු කර ඇත්තේ වෙනත් පුද්ගලයකු බවයි.

දඬුවම් නියම වූ විත්තිකරුවන් ඊට සම්බන්ධ නැති අතර විද්‍යා  ඝාතනය සිදුවීම වාර්තා කිරීමේ දී ජනමාධ්‍ය ද නිසියාකාරව කටයුතු නොකළ බව නීතිඥ මහින්ද ජයවර්ධන කියා සිටියා.

දඬුවම් නියම කිරීමට පෙර  පෙර ස්විස් කුමාර් ඇතුළු විත්තිකරුවන් පැවසූවේ තමන් වරද සිදු නොකළ අතර  නියම වැරදිකරුවන් ඔප්පුවනු ඇති බවයි.

Share on Google Plus