තායිලන්තයේ 'රොජානා' මිල්ලනියට කර්මාන්ත කලාපයක් ගෙන එයි. - Info Sri Lanka News | Sinhala

තායිලන්තයේ 'රොජානා' මිල්ලනියට කර්මාන්ත කලාපයක් ගෙන එයි.


ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය, තායිලන්තයේ 'රොජානා' කර්මාන්ත උද්‍යාන සමඟ අතර අද (21) දිනයේ දී අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තබන ලදී. මෙම ගිවිසුමට අනුව රොජානා කර්මාන්ත උද්‍යාන සමාගම විසින් විශේෂිත කර්මාන්ත කලාපයක් ඉදිකිරීමට නියමිතය. මෙම කලාපයේ ඉදිකිරීම්, පවත්වාගෙන යාම සහ ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය 'රොජානා' සමාගම විසින් සිදුකරනු ලැබේ.

මෙම ගිවිසුම සඳහා ආයෝජන මණ්ඩලය වෙනුවෙන් එහි සභාපති දුමින්ද්‍ර රත්නායක සහ තායිලන්තයේ රොජානා සමාගම වෙනුවෙන් එහ සභාපති ඩිරෙක් විනිච්බුටර් මහත්වරු අත්සන් තැබූහ.

2017 මාර්තු මස තායිලන්තයේ රොජානා සමාගමේ ඉංජිනේරුවන් සහ විශේෂඥයින් කණ්ඩායමක් පැමිණ ආයෝජන මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් සමඟ පැවති සාකච්ඡාවලින් අනතුරුව මෙම කර්මාන්ත කලාපය පිහිටුවීම සඳහා මිල්ලනිය ප්‍රදේශයේ ඉඩමක් තෝරා ගෙන තිබේ.

Share on Google Plus