හිල්ටන් - හයට්‌ හෝටල් ප්‍රතිව්‍යුහගත කෙරේ.


රජය සතු කොළඹ හිල්ටන් හෝටලයේ හා ග්‍රෑන්ඩ් හයට්‌ හෝටල්වල හිමිකාරිත්වය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට ඇමැති මණ්‌ඩලය තීරණය කර ඇත.අයිතිය පූර්ණ වශයෙන් රජය සතු හොටෙල් ඩිවලපර්ස්‌ පෞද්ගලික සමාගම මගින් කොළඹ හිල්ටන් හෝටලය පාලනය වන අතර එම සමාගමේ කොටස්‌වලින් සියයට 51 ක්‌ සුදුසු ආයෝජකයකුට පැවරීමට ලංසු ඉදිරිපත් කිරීමට තෝරාගත් ආයෝජකයින්ට අවස්‌ථාව ලබාදෙයි. 

එමෙන්ම සමාගමේ ඉතිරි කොටස්‌වලින් සියයට 4 ක්‌ එහි සේවකයින්ට වෙන් කිරීමටත් ඉතිරි සියයට 45 කොළඹ කොටස්‌ හුවමාරුවේදී ස්‌ථාවර මිලකට විකිණීමටත් ඇමැති මණ්‌ඩලය තීරණය කොට ඇත.

තවද ශ්‍රී ලංකා රක්‍ෂණ සංස්‌ථාව, ලිට්‌රෝ ගෑස්‌ සමාගම හා සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල යන රාජ්‍ය ආයතනවල හිමිකාරිත්වය දරන කැන්විල් හෝල්ඩින්ස්‌ පෞද්ගලික සමාගම මගින් ඉදි කෙරෙන ග්‍රෑන්ඩ් හයට්‌ හෝටල් ව්‍යාපෘතියද ප්‍රතිව්‍යුහගත කෙරේ.

ඒ අනුව එම හෝටල් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන පෞද්ගලික සමාගමේ රජය සතු කොටස්‌ අලෙවි කිරීම සඳහා සුදුසු පෞද්ගලික ආයෝජකයින් තෝරා ගැනීමට ප්‍රසම්පාදන කමිටුවක්‌ හා තාක්‍ෂණික ඇගයීම් කමිටුවක්‌ පත් කිරීමට තීරණය කර ඇත.

රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන ඇමැති කබීර් හෂීම් මහතා මෙම යෝජනා ඇමැති මණ්‌ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇත.

Powered by Blogger.