ගෑස් මිල ඉහලට..?


ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 200කින් ඉහල දැමීමට ගෑස් සමාගම් දෙක පාරිභෝගික කටයුතු පිලිබද අධිකාරියෙන් අවසර ඉල්ලා ඇත.

ඒ අනුව මේ සතිය ඇතුලතදී ගෑස් මිල ඉහල යා හැකි බව අධිකාරියේ ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.

මේ වන විට ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක් අලෙවි වන්නේ රුපියල් 1320කටයි.

Powered by Blogger.