අපනයන ආදායම් 9.6% කින් ඉහළට. - Info Sri Lanka News | Sinhala

අපනයන ආදායම් 9.6% කින් ඉහළට.


ඉකුත් ජුනි මස අපනයන ආදායම සියයට 9.6 කින් වර්ධනය වී ඇත.

මේ අනුව 2016 වසරේ ජුනි මස ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 900.6 ක අපනයන ආදායම මේ වසරේ අපනයන ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 987.3 ක්‌ දක්‌වා වර්ධනය වී ඇතැයි මහ බැංකුව පවසයි.

මේ අතර මේ වසරේ (2017) ජනවාරි සිට ජුනි දක්‌වා අපනයන ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5397.76 ක්‌ දක්‌වා සියයට 5.2 කින්ද වර්ධනය වී තිබේ.

Share on Google Plus