කබ්රාල් අල්ලස් කොමිසමට.


හිටපු මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා අල්ලස් කොමිසම හමුවට පැමිණ තිබේ.

විමර්ශනයකට අදාළව ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහා ඒ මහතා අල්ලස් කොමිසම හමුවට පැමිණ ඇත.

Powered by Blogger.