විජයදාසට එරෙහි යෝජනාව ඒකමතිකව සම්මතයි. - Info Sri Lanka News | Sinhala

විජයදාසට එරෙහි යෝජනාව ඒකමතිකව සම්මතයි.


අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා සම්බන්ධයෙන් විශ්වාසය නැතැයි සඳහන් කරමින් ඉදිරිපත් වූ යෝජනාව අද (17) එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරි මණ්ඩලය සහ ආණ්ඩු පක්ෂයේ එජාප පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායමේ ඒකාබද්ධ රැස්වීමේදී ඒකමතිකව සම්මත විය.

වැඩිදුර කියවන්න>>>

Share on Google Plus