මුදල් හා මාධ්‍ය මංගල, රාජ්‍ය පරිපාලන ගයන්ත, ඉඩම් රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර, රවි විදේශ?


ලබන සඳුදා අනිවාර්යයෙන්ම අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධනය සිදු බව මාධ්‍ය වෙත වාර්තා වී ඇත. 

ඒ අනුව මුදල් අමාත්‍යාංශය සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය මංගල සමරවීර අමාත්‍යවරයා වෙත පවරන බව අද ඉංගී්‍රීසි පුවත් පතක් වාර්තා කොට ඇත.

එමෙන්ම මෙතෙක් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ධූරය දැරු ගයන්ත කරුණාතිලකට රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍ය ධූරයත් එම ධූරය දැරු රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාරට ඉඩම් අමාත්‍ය ධූරයත් හිමිවන බවත් එම පුවත සනාථ කරයි.

ඉඩම් අමාත්‍ය ධූරය කේ ඩි එස් ගුණවර්ධන අමාත්‍යවරයා මිය යෑමෙන් පසුව එම තනතුර හිස් විමෙන් එය ජෝන් අමරතුංග වෙත පවරා තිබුණි.

එමෙන්ම වර්තමාන මුදල් අමාත්‍ය රවි කරුණානායක අමාත්‍යවරයාට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පැවරීමට තීරණය කොට ඇති අතර මේ වන තෙක් ඔහු විසින් එය භාර ගැනීමට කැමත්ත ප්‍රකාශ කොට නොමැත.

Powered by Blogger.