ජාතික ආණ්ඩුවේ ප්‍රථම කැබිනට් සංශෝධනය වුනේ මෙහෙමයි.


මේ වන විට අමාත්‍යවරුන් 9ක් දිවුරුම් දී ඇති බව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ආරංචිමාර්ග පවසයි.

ඒ පහත පරිදිය,

මුදල් සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය - මංගල සමරවීර
සමාජ සවිබල ගැන්වීම්, සුබසාධන හා කඳුරට උරුමය - එස්.බී. දිසානායක
විදේශ කටුයුතු අමාත්‍ය - රවි කරුණානායක
කම්කරු, වෘත්තීය සමිති සබඳතා සහ සබරගමු සංවර්ධන - ඩබ්ලිව්. ඩී. ජේ. සෙනෙවිරත්න
වරාය හා නාවික කටයුතු - මහින්ද සමරසිංහ
ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු - ගයන්ත කරුණාතිලක
ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන - අර්ජුණ රණතුංග
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තිය පුහුණු - චන්දිම වීරක්කොඩි
සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අමාත්‍ය - තිලක් මාරපන

මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය - මහින්ද අමරවීර
Powered by Blogger.