මොබිටෙල්, SLT වලින් වෙන් වෙයි? - Info Sri Lanka News | Sinhala

මොබිටෙල්, SLT වලින් වෙන් වෙයි?


ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ජංගම දුරකතන සේවා ආයතනය වන මොබිටෙල් සමාගම ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගමෙන් ඉවත් වී ස්වාධීන ආයතනයක් වීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

සිය ආයෝජනයන් වඩාත් අනුකූලත කිරීමේ අරමුණෙන් රජය විසින් මෙම පියවර ගැනීමට නියමිත බව පැවසේ.

වසර 2002  ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට වසර 14ක් පුරාවට මොබිටෙල් සමාගම, ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගමේ අනුසමාගමක් ලෙස මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි.

(SLM)

Share on Google Plus