ලැම්බොර්ගීණී සුපර් ශුරතාවය සදහා ඩිලන්ත මාලගමුව ඉතාලියට. - Info Sri Lanka News | Sinhala

ලැම්බොර්ගීණී සුපර් ශුරතාවය සදහා ඩිලන්ත මාලගමුව ඉතාලියට.


මෙම සති අන්තයේ ඉතාලියේ මිලානෝ මොන්සා ධාවන පථයේ පැවැත්වෙන(2017-04-22 හා 23) Lamborghini Super Trofeo ශූරතාවයට සහභාගී වීමට  ඩිලන්ත මාලගමුව අද ශ්‍රි ලංකාවේන් පිටත්වෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවට නැවතත් ජයග්‍රහණයක් ලබාදීමට සියලු කැපකිරීම් කරමින් තරගයට ඉදිරිපත් වන බව ඔහු සදහන් කරයි.

Share on Google Plus