දකුණේ 76 ක්‌ කූට ලේඛන මගින් රජයේ පත්වීම් අරන්. - Info Sri Lanka News | Sinhala

දකුණේ 76 ක්‌ කූට ලේඛන මගින් රජයේ පත්වීම් අරන්.


කූට ලේඛන ඉදිරිපත් කර විදුහල්පති සේවයට ගුරු සේවයට හා අනෙකුත් සේවාවලට පත්වීම් ලබාගෙන දකුණු පළාත තුළ සේවය කරනු ලබන බවට චෝදනා ලැබූ පුද්ගලයන් හැත්තෑහය දෙනකු 2015 වසරේදී හඳුනාගෙන ඇතැයි විගණන වාර්තාවක්‌ මගින් අනාවරණය කරනු ලැබ තිබේ.

මෙම පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් පවත්වනු ලැබූ පරීක්‍ෂණවලදී පස්‌දෙනකු එකී චෝදනා වලින් නිදහස්‌ වී ඇති අතර තවත් දොළොස්‌ දෙනකුගේ සේවය අවසන් කරනු ලැබ තිබුණි. චෝදනා එල්ලවූ පනස්‌ නව දෙනෙකුට අදාළ විනය පරීක්‍ෂණය 2015 වසර අවසන් වන විටත් අවසන්ව නොතිබූ බවද විගණන වාර්තාව මගින් දක්‌වා ඇත.

මෙසේ චෝදනාවට ලක්‌වූ රාජ්‍ය සේවකයන් තිස්‌නව දෙනෙකුට 2015 වසරේදී ලක්‍ෂ එකසිය හැටදෙකකට අධික මුදලක්‌ වැටුප් හා දීමනා ලෙස ගෙවනු ලැබ තිබූ බැව්ද මෙම විගණන වාර්තාව මගින් අනාවරණය කරනු ලැබ ඇත.

විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව මගින් 2015 වසරට අදාළව දකුණු පළාත් සභාවේ විගණන වාර්තාව මගින් මෙම තොරතුරු අනාවරණය කරනු ලැබ ඇත.

Share on Google Plus