විමල් යළි රිමාන්ඩ්.


වාහන අවභාවිතාව සම්බන්ධයෙන් රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර ගත කර සිටි විමල් වීරවංශ යලි රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර ගත කිරීමට අධිකරණය අද නියෝග කර තිබේ.

ඒ, ලබන 7 වෙනිදා දක්වාය.

Powered by Blogger.