ලෝ ලෙවල් මාර්ගය සංවර්ධනය ඇරඹේ
2008 වසරේ සිට පොරොන්දුවක් පමණක් වූ ලෝ ලෙවල් මාර්ගයේ අඹතලේ  සිට ඔරුගොඩවත්ත දක්වා වූ මාර්ග කොටසේ වාහන තදබදය වැළැක්වීමේ දීර්ඝ කාලීන වැඩපිළිවෙල යථාර්ථයක් බවට පත් කරමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හා කොළොන්නාව එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක එස්.එම්.මරික්කාර් මහතාගේ යෝජනාවක් අනුව රුපියල් මිලියන 7000 ක වියදමෙන් මන්තීරු 04 කින් සමන්විතව සංවර්ධන කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ ආරම්භය ඊයේ අංගොඩ මංසන්ධියේදී විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරි ඇල්ල, මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක, විදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය හර්ෂද සිල්වා, සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත්‍ය ඒ.එච්.එම්.ෆවුසි මහතා සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජබර් රහමාන් මහතාද සහභාගී විය.  


මෙම මාර්ගයේ ඉදි කිරීමේදී දේපල අහිමි වන්නන්ට වින්දි ගෙවීම පිණිස රුපියල් මිලියන 3500 ක මුදලක් වැය වන අතර , මේ වන විටත් එම මුදලින් මිලයන 1900 ක් රජය ගෙවා අවසන් වී ඇත. 

මාර්ගයේ ඉදි කිරීම් 2018 වසරේ අවසන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

Powered by Blogger.