‘හෙට කොළඹ’ ගුවන් දුම්රියට පිඹුරුපත් සැකසෙයි.


කොළඹ නගර සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළේ ‘හෙට කොළඹ’ ව්‍යාපෘතිය යටතේ පොළොවට ඉහළින් ගමන් ගන්නා දුම්රිය මාර්ග තැනීමේ ක්‍රියාවලිය වෙනුවෙන් අන්තර්ජාතික ලන්සු කැඳවීම ඉදිරි දෙසතිය තුළ සිදු කෙරෙන බව මහා නගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

පහසුකම් රැසක් සමඟින් ඉදි කෙරෙන නව නගර සැලැස්මට අනුව කොළඹ සහ කොළඹ අවට ප්‍රදේශ රැසක් ආවරණය වන පරිද්දෙන් පොළොවට ඉහළින් ගමන් ගන්නා දුම්රිය සඳහා මාර්ග 7ක් මේ වන විටද හඳුනාගෙන තිබේ.

මේ දුම්රිය මාර්ග 7න් මාර්ග 2කට ජපානයේ ජයිකා ආයතනය මූල්‍ය දායකත්වය සැපයීමට ඉදිරිපත් වී ඇති අතර, ඉතිරි දුම්රිය මාර්ග 5 ආයෝජකයන් මඟින් සිදු කිරීමටද කටයුතු කෙරෙනු ඇත.

Powered by Blogger.