මැති ඇමතිවරුන්ට වාහන ගන්න කෝටි 79ක් ඉල්ලයිආණ්ඩු පක්ෂයේ අමාත්‍යවරුන් සහ විපක්ෂ නායකවරයා වෙනුවෙන් වාහන විසි අටක් මිලදී ගැනීම සඳහා රුපියල් හැත්තෑ නවකෝටි පහළොස් ලක්ෂයක මුදලක් ඉල්ලා සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා විසින් පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් පාර්ලිමේන්තුවට පෙරේදා (26)  ඉදිරිපත් කෙරිණි.

කැබිනට් ඇමතිවරුන්, නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන් සහ රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් විසි හත්දෙනෙකු සහ විපක්ෂනායක ආර්. සම්බන්ධන් මහතා වෙනුවෙන් මෙලෙස නව වාහන 28 ක්  මිලදී ගැනීමට මෙම පරිපූරක ඇස්තමේන්තුව ඉදිරිපත් වී තිබේ.

අංක සී.එස්.ඒ 16 හා 2016.05.18 දිනැති ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාල චක්‍රලේඛය අනුව මෙම ප්‍රතිපාදන ඉල්ලා ඇති අතර, මෙයට අදාළව මෙම මුදල් අනුමත කරන ලෙසට යෝජනා 22 ක්  ඇතුළත්ය. නව වාහන ඉල්ලා ඇති අය අතර ඇමතිවරුන් හත් දෙනෙකු, නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන් දොළොස් දෙනෙකු, රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් අට දෙනෙකු සහ විපක්ෂනායකවරයාද වෙයි.

ඒ අනුව මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයාට වාහන දෙකක් මිලදී ගැනීම වෙනුවෙන් රුපියල් එක්කෝටි හතළිස් ලක්ෂයක්, උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග රාජ්‍ය ඇමතිවරයාට රුපියල් තුන්කෝටි පනස් ලක්ෂයක මුදලක්, ස්වදේශ කටයුතු ඇමතිවරයාට (මුදලින් කොටසක්) රුපියල් ලක්ෂ හැත්තෑවක්, විදේශ රැකියා නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයාට වාහනයක් මිලදීගැනීම වෙනුවෙන් (මුදලින් කොටසක්) රුපියල් ලක්ෂ හැත්තෑවක් සහ මුදල් රාජ්‍ය ඇමතිවරයාට රුපියල් තුන් කෝටි පනස් ලක්ෂයක් ඉල්ලා තිබේ.

තවද විදේශ රැකියා අමත්‍යවරයාට (මුදලින් කොටසක්) රුපියල් තුන්කෝටි පනස් ලක්ෂයක්, තැපැල් සහ මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයාට රුපියල් තුන්කෝටි පනස් ලක්ෂයක්, රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයාට (මුදලින් කොටසක්) හැත්තෑ පන්ලක්ෂයක්, විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයාට රුපියල් එක්කෝටි හතළිස් ලක්ෂයක්ද වෙන් කරන ලෙස ඉල්ලා ඇත.ඊට අමතරව විපක්ෂ නායකවරයාට වාහනයක් මිලදී ගැනීම වෙනුවෙන් රුපියල් තුන්කෝටි පනස් ලක්ෂයක්ද, සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය ඇමතිවරයාට වාහන දෙකක් සඳහා රුපියල් කෝටි 07 ක මුදලක්ද, උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග රාජ්‍ය ඇමතිවරයාට තවත් වාහනයක් මිලදීගැනීමට තවත් තුන්කෝටි පනස් ලක්ෂයක්, රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන ඇමතිවරයාට හා නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයාට වාහන දෙකක් සඳහා රුපියල් කෝටි හතක මුදලක්ද, සංවර්ධන උපායමාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ කටයුතු ඇමතිවරයාට රුපියල් තුන්කෝටි පනස් ලක්ෂයක්ද ඉල්ලා ඇත.

පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන රාජ්‍ය ඇමතිවරයාට රුපියල් තුන්කෝටි පනස් ලක්ෂයක්ද, වරාය හා නාවික කටයුතු ඇමතිවරයාට හා නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයාට වාහන දෙකක් මිලදී ගැනීම සඳහා රුපියල් කෝටි හතක මුදලක්ද, ධිවර හා ජලජ සම්පත් රාජ්‍ය ඇමතිවරයාට රුපියල් තුන්කෝටි පනස් ලක්ෂයක්ද, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයාට රුපියල් තුන්කෝටි පනස් ලක්ෂයක්ද, කාන්තා හා ළමා කටයුතු ඇමතිවරියට සහ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරියට වාහන දෙකක් මිලදී ගැනීම සඳහා රුපියල් කෝටි හතක මුදලක්ද, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු රාජ්‍ය ඇමතිවරයාට රුපියල් තුන්කෝටි පනස් ලක්ෂයක් මෙන්ම විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ ඇමතිවරයාට සහ රාජ්‍ය ඇමතිවරයාට වාහන දෙකක් සඳහා රුපියල් කෝටි හතක් ලබාගැනීම වෙනුවෙන් මෙම පරිපූරකය ඉදිරිපත් කර තිබේPowered by Blogger.