අපිත් පටි තදකර ගනිමු - රන්ජන්.


පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ද සිය පටි තද කර ගත යුතු බව නියෝජ්‍ය අමාතය රන්ජන් රාමනායක මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැසීය. සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ හා සුබ සාධණ අමාත්‍යාංශයේ වැය ශීර්ශ විවාදයට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව පැවැසීය.

"ජනතාව පමණක් නෙමෙයි අපිත් පටි තදකරගනිමු. අපි කෝටි 9 ලක්ෂයක් ණය වූ රටක්" යැයි අමාත්‍යවරයා පැවැසීය.

සමෘද්ධිය පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා පැවැසුවේ ධනවත් පුද්ගලයින්ද සමෘද්ධිය ලබාගන්නා බවයි. 

Share on Google Plus