බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමේ වගකීම රවී යටතට ! - Info Sri Lanka News | Sinhala

බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමේ වගකීම රවී යටතට !

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සහ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කිරීමෙන් රජයට ණය ලබා ගැනීම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් ඉවත් කර මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ අලුතින් පිහිටවනු ලබන "රාජ්‍ය ණය කාර්යාංශය" නම් ආයතනය යටතට පත් කිරීමට සූදානම් වන බව ආණ්ඩුවේ අභ්‍යන්තර ආරංචිමාර්ග අනාවරණය කරයි.

දේශීය මූල්‍ය වෙළෙඳපොළේ පොලී අනුපාත තීරණය කිරීම සහ ලබා ගන්නා ණය ප්‍රමාණය තීරණය කිරීම ඇතුළු රට තුළ මූල්‍ය පාලනය සම්බන්ධ තීරණ ගැනීමේ බලය හිමි ආයතනයක් වශයෙන් මෙම ආයතනය පිහිටුවීමට නියමිතය.

බැඳුම්කර සහ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කිරීම මහ බැංකුවෙන් ඉවත් කිරීමේ තීරණයට හේතු වශයෙන් දක්වා ඇත්තේ මූල්‍ය වෙළෙඳපොළේ බැඳියන් අතර ගැටීම අවම කිරීම බව අනාවරණය වේ.

මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අගමැතිවරයා යටතේ පවතින අතර මුදල් අමාත්‍යාංශයට බැඳුම්කර සහ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් මඟින් ණය ගැනීමේ කටයුතු අවසන් වී ඇත.

මෙයින් ඇති වී තිබෙන ගැටලු විසඳා ගැනීමට "රාජ්‍ය ණය කාර්යාංශය" පිහිටුවීමට යන බව වාර්තා වේ.


Share on Google Plus