මහබැංකු බැඳුම්කර කෝප් වාර්තාවේ ‘සිංහල පිටපත’ සම්පුර්ණයෙන් කියවන්න. - Info Sri Lanka News | Sinhala

මහබැංකු බැඳුම්කර කෝප් වාර්තාවේ ‘සිංහල පිටපත’ සම්පුර්ණයෙන් කියවන්න.


මහබැංකු බැඳුම්කර නිකුතුව සම්බන්ධයෙන් වන කෝප් වාර්තාවේ සිංහල පිටපත මේ වන විට ප්‍රසිද්ධ කර තිබෙනවා.

එය පහතින් කියවිය හැකියි.


Share on Google Plus