කොළඹට බහුමාදිලි ප්‍රවාහන කේන්ද්‍රස්ථානයක්. - Info Sri Lanka News | Sinhala

කොළඹට බහුමාදිලි ප්‍රවාහන කේන්ද්‍රස්ථානයක්.


කොළඹ කොටුව/පිටකොටුව - බහුමාදිලි ප්‍රවාහන කේන්ද්‍රස්ථානයක් පිහිටුවීමට රජයේ අවධානය යොමුව තිබේ. බස්නාහිර කලාපීය මහා නගරය සඳහා වන කළමනාකරණ සැලසුම අනුවමෙය ඉදිකිරීමට නියමිතය.

මහජනතාවට සුවපහසු හා කාර්යක්ෂම ප්‍රවාහන සේවාවක් ලබාදීමේ අරමුණින් සියලු ප්‍රවාහන මාදිලි ඒකාබද්ධ කරමින් කොටුව/පිටකොටුව - බහුමාදිලි ප්‍රවාහන කේන්ද්‍රස්ථානය ස්ථාපිත කිරිමට නියමිතය.

මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට මෙම යෝජනාව එකතු කර තිබේ.


Share on Google Plus