2017 අයවැයෙන් බදු අය කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි.


මුදල් ඇමති රවී කරුණානායක මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දී අය-වැය 2017 සිය කතාව බ්රහස්පතින්දා රජයේ ආදායම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා පියවර රැසක් යෝජනා කළේය.

"මේ වන විට 20 ක් පමණ සිට සියයට 40 දක්වා එම සෘජු බදු සංරචකය වැඩි කිරීමට හා ක්රමයෙන් මධ්ය කාලීන සියයට 80 ක් පමණ සිට සියයට 60 ක් දක්වා වක්ර බදු අඩු කිරීම," ඔහු පැවසීය.

රජය ක්රමක්රමයෙන් ශ්රී ලංකා ඉදිරියට ආයෝජන සඳහා ක්ෂේම භූමියක් බවට පත් කිරීමේ අරමුණින් බදු ක්රමය අදාළ වන බව පැරා-ගාස්තු ක්රමයෙන් ඉවත් කරනු ඇත, ඔහු සඳහන් කළේය.

"ද ආණ්ඩුව දේශීය සමාගම් සඳහා සමතලා ක්රීඩා පිටියක් සඳහා පහසුකම් ඇත-කුණු කන්ද විරෝධී හා countervailing පියවර හඳුන්වා දීමට පියවර ගෙන තිබේ."

ප්රධාන ආදායම් යෝජනා පහත සඳහන්:

 • පුද්ගලික ආදායම් බදු

උපයන විට ඇතුළු පුද්ගලයන් ආදායම් බදු අනුපාතයක් ව්යුහය සංශෝධනය කිරීමට යෝජිත වන අතර උපරිම අනුපාතය සියයට 24 ක් වනු ඇත. නිදහස් බදු සීමාව ඉක්මවා ඉපැයුම රුපියල් සමාන පුවරු සහිත 4 සියයට 24 දක්වා සියයට වනු ඇත ප්රගතිශීලී අනුපාතය ව්යුහය දී බදු පැනවිය ඇත. වසරකට 600,000 එක් එක් මට්ටම් දී. ෙහෝල්ඩිංග්ස් බදු (බදුවලින්) සමඟ 453. පොලී ආදායම් මත දැනට පවතින සියයට 5 දක්වා වැඩි කරන අතර ඉතුරුම් ගිණුම් සඳහා අදාළ නිදහස් කිරීම රුපියල් කට වඩා අඩු වැයවේ. වසරකට 60,000 ක් ඉවත් කෙරෙනු ඇත. බදුවලින් ගෙවීම් රුපියල් ඉක්මවන නිශ්චිතව දක්වා ඇති ගාස්තු මත නැවත හඳුන්වා දෙනවා. මසකට 50,000 ක්. දක්වා රු ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් පොලී ආදායම. මිලියන 1.5 ක් වසරකට රුපියල් වන වන. මසකට 125,000 ආදායම් බදු වලින් නිදහස් කරනවා. ආයතනික ආදායම් බදු


 • සමාගම් ආදායම් බදු

අනුපාතය සියයට 14 ක තුන් පළමු පෙළ ව්යුහය, සියයට 28 ක් හා සියයට 40 ක් නිර්මාණය ලෙස සංශෝධනය කිරීමට ද මා යෝජනා කරනවා. ආදිය මත්පැන්, දුම්කොළ, ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු, මත අදාළ ආදායම් බදු අනුපාතයක් සියයට 40 ක අනුපාතයකින් දිගටම කරනු ඇත. සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්ත, භාණ්ඩ හා සේවා අපනයනකරුවන්, කෘෂිකර්ම අංශයේ හා අධ්යාපන අංශය සියයට 14 කින් පහළ අනුපාතය භාජනය කරනු ලැබේ. අන් අය අතර බැංකු, මූල්ය, නිෂ්පාදන සහ වෙළෙඳ ඇතුළු සියලු සියයට 28 ආදායම් බදු භාජනය කරනු ලැබේ. අරමුදල්, ලාභාංශ, භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ බැඳුම්කර මත දැනට අදාළ සියයට 10 ක ආදායම් බදු අනුපාතයක් සියයට 14 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

ලැයිස්තුගත සුරැකුම්පත්, ප්රතිලාභ, ඒකක භාර සහ අනෙකුත් උපකරණ මත ආයෝජන සිට ආදායම මත අදාළ නිදහස් කිරීම් ඉවත් කරන්න. සුරැකුම්පත් ද්විතීයික වෙළෙඳපොළ ගනුදෙනු සඳහා අදාල වඳුරාගේ බදු ණය ද ඉවත් වනු ඇත. 2015 ට සාපේක්ෂව සියයට 15 කින් පමණ වැඩි තක්සේරු 2016/17 වසර සඳහා වැඩි විදේශ ව්යවහාර මුදල් ආදායම් හෝ ප්රතිඵලයක් ලෙස අපනයනකරුවන් නගින අතිරික්තයන් ආරෝපණය කළ බදු සියයට 75 දක්වා සමාන මුදලක් ක වට්ටමක් ලබා දෙනු ලැබේ / 16.

දැනටමත් ලැයිස්තු ගතකිරීම් දිරිමත් කිරීම සඳහා ලබා දී ඇති බදු දිරිමත් දිගටම කරනු ඇත. වසර 2017/18 කොටස් හුවමාරුව මත ලැයිස්තුගත කරන බව නව සමාගම්වල ලැයිස්තුගත කිරීමට පෙර පසුගිය වර්ෂය සඳහා එම ආයතනය විසින් ගෙවා ඇති මුළු ආදායම් බදු සියයට 25 ක් සමාන මුදලක් ප්රදානයක් කිරීමට හිමිකම් ලැබෙනු ඇත.


 • උපයන විට

උපයන විට අනුපාතය කාලසටහන පෞද්ගලික ආදායම් බදු අනුපාතය අනුකූලව සංශෝධනය කරනවා සහ විවිධ කාණ්ඩ සඳහා අදාල සියලු නිදහස් කිරීම් ඉවත් කරනු ලැබේ. ඒ වෙනුවට, රුපියල් නිදහස් බදු සීමාව. මසකට 100,000 ඔවුන්ගේ රැකියා ආදායම් සෑම සේවක සඳහා ලබා ගත හැකි වනු ඇත. රුපියල් ද්විතීයික රැකියා සිට ආදායම්. මසකට 50,000 ක් සියයට 10 ක් දී උපයන විට යටත් විය යුතු අතර එය රුපියල් වඩා වැඩි නම් කරනු ඇත. 50,000 ක්, බදු සියයට 20 ක අනුපාතයකින් වනු ඇත.


 • රැඳවුම් බද්ද

පොලී ආදායම් මත බදුවලින් වර්තමාන මට්ටමේ සිට සියයට 5 දක්වා වැඩි කරන අතර ඉතුරුම් ගිණුම් සඳහා අදාළ නිදහස් කිරීම රුපියල් කට වඩා අඩු වැයවේ. වසරකට 60,000 ක් ඉවත් කෙරෙනු ඇත. බදුවලින් ගෙවීම් රුපියල් ඉක්මවන නිශ්චිතව දක්වා ඇති ගාස්තු මත නැවත හඳුන්වා දෙනවා. මසකට 50,000 ක්. දක්වා රු ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් පොලී ආදායම. මිලියන 1.5 ක් වසරකට රුපියල් වන වන. මසකට 125,000 ආදායම් බදු වලින් නිදහස් කරනවා.


 • ආර්ථික සේවා ගාස්තු (ESC)

මෙම ESC එළිපත්ත කාර්තුව අනුව Rs.12.5 මිලියන දක්වා අඩු කරන අතර, ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තු මෝටර් වාහන ආනයනය මත රේගු අවස්ථාවක දී අය කරනු ඇත.


 • එකතු කළ අගය මත බදු (VAT)

VAT- පුනර්ජනනීය බලශක්ති සඳහා පිරිසිදු බලශක්ති, ශාක, යන්ත්ර සූත්ර හා උපාංග ප්රවර්ධනය සඳහා රජය ප්රතිපත්තියක් පසුබිම තුළ වැට් බදු වලින් නිදහස් කරනවා. උත්පාදනය, සම්ප්රේෂණය හා බෙදා හැරීම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ආනයනය ශාක හා යන්ත්රෝපකරණ වැට් බදු වලින් නිදහස් කරනවා.


 • ජාතිය ගොඩනැගීමේ බදු(NDT)

NBT- මම යම් යම් ලිපි හා සේවා මත අදාළ ජාතිය ගොඩනැගීමේ බදු නිදහසක් යාවත්කාලීන කිරීමට ද මා යෝජනා කරනවා.


 • මූල්ය ගනුදෙනු බද්ද

FTL- මම රුපියල් අනුපාතයකින් සමාජ සංවර්ධනය සඳහා දායකත්වය වශයෙන් FTL නමින් නව බද්දක් හඳුන්වා කිරීමට ද මා යෝජනා කරනවා. රුපියල් 10,000 ක් 5 ක් සහ බැංකු විසින් පහසුවෙන් මුදල් අනෙකුත් මූල්ය ආයතන ඇතුළු මුළු 86 මුදල් ගනුදෙනු මත. FTL ආදායම් බදු සඳහා වියදම් ලෙස සලකනු ලැබේ.


 • විදුලි සංදේශ බදු

අන්තර්ජාල සේවා මත විදුලි සංදේශ බද්ද දිවයිනේ සෙසු විදුලි සංදේශ services.In සහාය ඇතිව සියයට 25 ක් සම "s ඩිජිටල්කරණය ක්රියාවලිය දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව සියලු ජංගම දුරකතන ක්රියාකරුවන් අවම වශයෙන් 3G ආවරණය ලබා දීමට යටිතල පහසුකම් බවට පත් කිරීම මාස 6 කාලය ලබා දී ඇත. මෙම කාලය තුළ ක්රියාත්මක කිරීමට අසමත් වූ ඕනෑම ක්රියාකරු මිලියන 100 දිස්ත්රික්කයේ ක අධිභාරයක් සඳහා යටත් වනු ඇත. සියලු මෙට්රෝ ප්රදේශ 2018 ජුනි මස 30 වැනි දින විසින් 4G පරිවර්තනය කිරීමට අවශ්ය වේ.


 • මෝටර් රථ වාහන

පසුගිය අයවැය අපි මෝටර් රථ සඳහා වන නිෂ්පාදන බදු ගණනය කිරීම සඳහා වූ එන්ජින් ධාරිතාවය මත පදනම් ඒකක මිල ක්රමය හඳුන්වා දෙන ලදී. ඒ නිසා, මම මෙන්ම මෝටර් සයිකල් සඳහා එන්ජින් ධාරිතාවය මත පදනම් වූ නිෂ්පාදන බදු ලබාදීමට ද මා යෝජනා කරනවා. ගරු කතානායකතුමනි, රාජ්ය හරිත බලශක්ති පරිභෝජනය දිරිමත් කිරීමට කැපවී ඇත; මම කේ.ඩබ්ලිව් 100 කට වඩා අඩු මෝටර් බලය සමග විදුලි මෝටර් රථ මත වන නිෂ්පාදන බදු අඩු කිරීමට ද මා යෝජනා කරනවා.


 • විගමන බද්ද

එක් මගියකු ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 50 ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 35 ඒකාබද්ධ අරමුදලට ප්රේෂණය කරනු ලබන සිට මෙම විදේශිකයන්ගෙන් බදු (EL) වැඩි කිරීමට මා යෝජනා කරනවා.


 • ප්රාග්ධන ලාභ බද්ද

සීජීටීයේ සියයට 10 අනුපාතය යටතේ අප්රේල් 1 2017 සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි හඳුන්වා දෙනවා. අපි එය ආදායම් පරතරය පාලම් හා දිළිඳුකම තුරන් දී රජයේ සංවර්ධන සහාය ලෙස මෙම බදු සාධාරණ ලෙස සලකන්නෙමු.


 • රේගු බදු

කිරි පිටි ආනයනය මත CD කිලෝග්රෑමයක රුපියල් 100 දක්වා අඩු කරනු ලබන අතර රුපියල් 500 / ක් දක්වා වැඩිවී ඇත - පානීය මත්පැන් ආනයනය ලීටරයක් ​​රුපියල් - රුපියල් 800 ක් / කිරීම.


 • සෙස් බදු

මම ටිකෙන් ටික ආනයන සෙස් බද්ද ඉවත් කරමින් කිරීමට ද මා යෝජනා කරනවා. එහි ප්රථම පියවර ලෙස මම භාණ්ඩ 100 ක් සෙස් බදු ඉවත් කිරීමට යෝජනා කරනවා. එක්කෝ කොබැඳි නැත්නම් ස්ථානීකව නොපවතියි වටිනාකම අපනයන දිරිමත් කිරීම නිෂ්පාදන එකතු රබර් අපනයනයෙන් මත සෙස් බදු රු කරනු ඇත. 15 කිලෝග්රෑමයක.


 • කාබන් බද්ද

මම සියලු කාබන් ඉන්ධන ලකුණු, මෝටර් වාහන සඳහා කාබන් බදු අඩු කිරීමට යෝජනා කරනවා. වායු විමෝචන පරීක්ෂණ ගාස්තුව ද කාබන් බදු ඇතුළත් වනු ඇත. මෝටර් රථ ප්රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ කාබන් බද්ද එකතු බලය වනු ඇත.වාහනයක් දුම් පරීක්ෂාව සඳහා වන පිරිවැය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සේවා සැපයුම්කරු වෙත සපයනු ලැබේ. වාහන හිමියන්ට විමෝචන පරීක්ෂණය සඳහා අතිරේක ගාස්තුවක් ගෙවිය යුතු නැත.


*Lanka bisiness online වෙබ් අඩවියෙන් උපුටා ගන්නා ලදි.
Lanka dna -ඉෂාර ලක්මිණ.

Powered by Blogger.