ගෝල්ඩන් කී ඈවර කිරීම කඩිනම් කෙරේ. - Info Sri Lanka News | Sinhala

ගෝල්ඩන් කී ඈවර කිරීම කඩිනම් කෙරේ.


ගෝල්ඩන් කී තැන්පතුහිමියන් සඳහා තුන්වන සහ අවසන් අදියර යටතේ නිකුත් කළ යුතු රුපියල් මිලියන 4,055.1ක මුදල අදියරගතව ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව වෙත නිදහස් කිරීමටත්, ගෝල්ඩ්න් කී ණය කාඩ්පත් සමාගම හා ඊට අනුබද්ධිත සමාගම්වල වත්කම් ඈවර කිරීම සඳහා කඩිනමින් පියවර ගැනීමටත්, එමඟින් ලැබෙන ආදායම මහා භාණ්ඩාගාරය වෙත නැවත ලබාගැනීමටත් මුදල් අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර තිබේ.

අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරනු ලැබ ඇති පරිදි, ශ්‍රෙෂ්ඨාධිකරණය මඟින් අනුමත කරන ලද ක්‍රමවේදය යටතේ ගෝල්ඩන් කී වෙනුවෙන් පළමු අදියර සඳහා රුපියල් මිලියන 544.3ක්ද, දෙවන අදියර සඳහා රුපියල් මිලියන 3,945.6ක්ද මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් නිකුත් කරනු ලැබ ඇත.

Share on Google Plus