මත්තල බාර දෙන්න ටෙන්ඩර් කැඳවයි.


මත්තල ගුවන් තොටුපලේ කටයුතු පරිපාලනය කිරීම සඳහා පෞද්ගලික සමාගමකට ලබාදීමට අවශ්‍ය මූලික පියවර මේ වනවිටත් අනුගමනය කර ඇති බව ප‍්‍රවාහන අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා පවසනවා.

අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ ගුවන් තොටුපල දියුණු කිරීමට ඇති බාධාවන් කිහිපයක් දැනටමත් හඳුනාගෙන ඇති බවයි.

එම නිසා මත්තල ගුවන් තොටුපලේ කටයුතු යළි නගාසිටුවීම සඳහා පෞද්ගලික සමාගමකට ලබාදීමට ටෙන්ඩර් කැඳවීමක් සිදු කර ඇති බව ද නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා අමාත්‍යවරයා ප‍්‍රකාශ කළා.

Share on Google Plus