විවාහ වෙන්න ගැහැණු නැති ගමක්.


චීනයේ හුදකලා ගම්මානයක් වන ‘ලඕයා’  චීන ජාතිකයන් හඳුන්වන්නේ ‘තනිකඩ ගම්මානය’ යන වචනයෙන්.

මෙම ගමේ බොහෝ පුරුෂයන් මුහුණ දී සිටින ප්‍රශ්නය විවාහ වීම සඳහා කාන්තාවක් සොයා ගැනීම අසීරු වීමයි.

‘ලඕයා’ ගම්මානයේ කාන්තාවන් වැඩි දෙනෙක් වෙනත් ප්‍රදේශ කරා සංක්‍රමණය වී ඇත්තේ ගම්මානයේ පවතින දුෂ්කරතා හේතුවෙන්.

එවැනි දුෂ්කරතා නිසා වෙනත් ප්‍රදේශවල කාන්තාවන්ද ‘ලඕයා’ ගම්මානයේ පුරුෂයන් සමඟ දීග ඒමට මැලි කමක් දක්වනවා.

Share on Google Plus