ක්‍රිකට් ලේකම්වරියට හදි කළ අය අතර ඇමති කෙනෙක්.


ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ වෙළෙඳ අංශයේ හිටපු ලේකම්වරියට ලිංගික අතවර කළ බව පැවසෙන අය අතර හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයකුද ඇතැයි වාර්තා වේ.

එසේම අදාළ ලයිස්තුවේ, හිටපු ක්‍රිකට් ලේකම්වරයකු හා හිටපු ජනප්‍රිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයකුද සිටින බව පැවසේ.

කෙසේවුවද, මෙව්න විට අදාළ ලේකම්වරියට ක්‍රිකට් ආයතනයට ඇතුළුවීම එම ආයතනෙය් පරිපාලන නිලධාරියා විසින් ලබාදුන් ලිඛිත නියෝගයකට අනුව අත්හිටුවා තිබේ.

Powered by Blogger.