තේ අරමුදල පවරා ගනී - ඇමති නවින් ඉල්ලා අස්වේ? : Video - Info Sri Lanka News | Sinhala

තේ අරමුදල පවරා ගනී - ඇමති නවින් ඉල්ලා අස්වේ? : Video


තේ අරමුදල් සම්බන්ධයෙන් වැවිලි කර්මාන්ත ඇමති නවින් දිසානායක හා මුදල් ඇමති රවි කරුණානායක අතර මේ වන විට එලිපිට ගැටුමක් ඇති වී තිබේ.

තේ අරමුදල මුදල් අමාත්‍යංශය යටතෙ ගතහොත් තමන් ඉල්ලා අස්වන බව ඇමති නවීන් අවධාරණය කරද්දී මුදල් ඇමතිවරයා පවසන්නේ මෙම තීරණය ගනු ලැබුවේ ජනාධිපතිවරයා හා අගමැතිවරයාද එකඟව බවත් රජයේ සියළු අරමුදල් ඒකාබද්ද අරමුදල යටතේ තිබිය යුතු බවත්ය.

වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිවරයා මේ ගැන අවබෝදයක් නැතිව කුලප්පු වී දඟලන බවද මුදල් ඇමතිවරයා කිය.Share on Google Plus