නව ගිවිසුමක්‌ මත 'පෝට්‌ සිටි' යළි ඇරැඹේ.


නව ගිවිසුමකට අනුව පෝට්‌ සිටි ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ලබන ඔක්‌තෝබර් මස මුලදී යළි ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

ෙත්‍රෙපාක්‍ෂික ගිවිසුමක්‌ ලෙස මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා මහ නගර හා බස්‌නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හා චීන ඉදිකිරීම් සමාගම එක්‌ව නව ගිවිසුමට ඉදිරි සති කිහිපය තුළ අත්සන් කිරීමට නියමිතය.

මීට පෙර පසුගිය රජය පෝට්‌ සිටි සම්බන්ධයෙන් අත්සන් කළ ගිවිසුමේ කරුණු කිහිපයක්‌ නව ගිවිසුමේ ඇතුළත් කර ඇති අතර චීන සමාගමට සින්නක්‌කරව ලබාදී තිබූ හෙක්‌ටයාර් 20 ක භූමි ප්‍රමාණය නව ගිවිසුම යටතේ අනූනව අවුරුදු බදු පදනම යටතේ ලබාදෙනු ඇත. එමෙන්ම එම කාලය ගෙවීමෙන් පසුව දෙපාර්ශ්වයේ එකඟතාව මත යළි තවත් 99 අවුරුදු බද්දකට එය යටත් කළ හැකිය.

එමෙන්ම පෝට්‌ සිටි ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් නැවැත්වීම පිළිබඳව අදාළ චීන සමාගමට ගෙවිය යුතු ප්‍රමාද ගාස්‌තු වෙනුවට අමතර හෙක්‌ටයාර් 02 ක්‌ චීන සමාගමට ගොඩකර ගැනීමට ඉඩ ලබාදෙනු ඇත.

Powered by Blogger.