උපදේශකයන්ට වැටුපට වාහන දීමනාවට අමතරව කිරිඇල්ල වාහනත් දීලා.


මහාමාර්ග හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ලක්ෂමන් කිරිඇල්ල මහතාගේ සෘජු මැදිහත්වීම මත මහා මාර්ග අමාත්‍යංශයට උපදේශකයන් 56 දෙනකු බදවා ගැනීමක් පිළිබදව පහුගිය දිනවල මහත් කතාබහක් ඇති වු අතර ඔවුන්ගේ වැටුප රැපියල් විසිපන්දහසක් (රු. 25,000) බවත් ඔවුන් සඳහා වාහනයක් බාවිතය වෙනුවෙන් තවත් රැපියල් හතලිස් දහසක් (රු. 40,000) සමග රැපියල් හැටපන් දහසක (රු. 65,000) මාසික දීමනාවක් මහාමාර්ග අමාත්‍යංශය මගින් මෙම ගෙවන බවට අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී පිලිගන්නා ලදි.

අමාත්‍යවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව සහ ජනතාව නොමග යවමින් මසකට රැපියල් කෝටිගානක පාඩුවක් මහාමාර්ග අමාත්‍යංශයට කරමින් සිටින බවට වූ සාක්ෂි මේ වනවිට අප වෙත ලැබී තිබේ.

උපදේශකයින් වශයෙන් වාහන දීමනාව ලබාගන්නා පිරිසටම වෙනම මහාමාර්ග අමාත්‍යංශයෙන් වාහනද ලබා දී ඇතිබවට වාර්තා වේ.

අප මේ පිලිබදව සොයා බැලීමෙදී උපදේශක නාමලේඛනයේ වාහන දීමනාව ලබාගන්න විශාල පිරිසකට අමතර වාහන ලබා දී ඇතිබවට කරැනු අනාවරනය විය.

එම අය පිළිබඳ විස්තර මෙසේය.

01.ඊ.එම්.ජී.බී. ඇහැලමල්පේ මහතාට (R.D.A කැබ් රථයක්)

02.ඒ.නිමල් චන්ද්‍රසරි මහතාට (R.D.A.කැබ් රථයක්)

03.විපුල රණසංහ මහතාට (R.D.A.ජීප් රථයක්)

04.වයි.ලලන්ත සංජීව මහතාට (R.D.A.ජීප් රථයක්)

05.ඩී.එම්.ටී.බී.දිසානායක මහතාට (R.D.A.කැබ් රථයක්)

06.කේ.එල් සුමින්ද වික්‍රමසිංහ මහතාට (R.D.A.කාර් රථයක්)

07.ටී.එම්.එලාහි ආබ්දීන් මහතාට (R.D.A.ජීප් රථයක්)

08.තිලක් රණසිංහ මහතාට (R.D.A.කැබ් රථයක්)

09.එස්.ජී.විජේරත්න මහතාට (R.D.A කැබ් රථයක්)

10.නිලන්ත හපුආරච්චි මහතාට (R.D.A.කැබ් රථයක්)

11.සමන්ත අරැනකුමාර මහතාට (R.D.A.කැබ් රථයක්)

12.අසේල අමරසේන මහතාට (R.D.A.ජිප් රථයක්)

13.ජයවීර බංඩාර මහතාට (R.D.A.කැබ් රථයක්)

14.එම්.ටිකිරි බංඩා කුලසූරිය මහතාට (R.D.A.කැබ් රථයක්)

15.පී.බී.නුගලියැද්ද මහතාට (R.D.A.කැබ් රථයක්)

16.පීටර් ගඟහගෙදර මහතාට (R.D.A.කැබ් රථයක්) ලබා දී ඇත. 

මීට අමතරව අමාත්‍යවරයාගේ කාර්යය මන්ඩලයේ සියලුම නිලධාරීන්ගේ දරැවන් හෝ බිරිඳ මෙම උපකේශකමන්ඩලයට ඇතුලත්කර ඇති අතර ඔවුන්ටද මෙම වාහන දීමනාව ලබා දී ඇත.

Share on Google Plus