'උතුරේ පන්සල් ඉවත් කරන්න කාටවත් බෑ' - ස්වාමිනාදන්.


උතුරේ වෙහෙර විහාර ඉවත් කිරීමට කිසිවිටක කටයුතු කළ නොහැකි බව නැවත බන්ධනාගාර පුනරුත්තාපන හා නැවත පදිංචි කිරීම් අමාත්‍ය ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා පැවසීය.

බෞද්ධ වෙහෙර විහාර මෙන්ම බුදු පිළිම ඉදිකිරීමේ අයිතිය භික්ෂූන් වහන්සේලාට හා සිංහල ජනතාවට ඇති බවත් උතුරේ ඉදි කළ බෞද්ධ විහාර හෝ බුදුපිළිම කිසිවිටෙක ඉවත් නොකරන බවද ඉදිකර ඇති බෞද්ධ වෙහෙර විහාර හා බුද්ධ ප්‍රතිමා ඉවත් කිරීමට උත්සාහ කළ හොත් එය විශාල ගැටළුවක් බවට පත් වනු ඇති බව ද අමාත්‍යවරයා කීවේය.

ඔහු මේ බව සඳහන් කර සිටියේ උතුරේ දේවාල ඉඩම්වල බෞද්ධ වෙහෙර විහාර හා බුද්ධ ප්‍රතිමා ඉදිකරන බවට එම ප්‍රෙද්ශවල පිරිස් කිලිනොච්චියේ දී අමාත්‍යවරයා වෙත කරන ලද පැමිණිල්ලකට පිළිතුරු දෙමිණි.

Powered by Blogger.